Spółdzielnia przypomina, że osoby spełniające kryteria, zgodne z Ustawą
o dodatkach mieszkaniowych, mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie do mieszkania. Jest to forma pomocy przeznaczona dla osób:

1.Mających tytuł prawny do lokalu.

2.Nie przekraczających określonych dochodów:

Dodatek ten przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu
na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza:

 • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, czyli obecnie 2 189,04 zł,
 • 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, czyli obecnie 1 563,60 zł.

3.Spełniających kryterium metrażowe:

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób mieszkających
w lokalu. Powierzchnia użytkowa kwalifikująca do otrzymania dodatku
mieszkaniowego to:

 • dla 1 osoby – 35 m2 (maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku – 45,5 m2),
 • dla 2 osób – 40 m2 (maksymalnie 52 m2),
 • dla 3 osób – 45 m2 (maksymalnie 58,5 m2),
 • dla 4 osób – 55 m2 (maksymalnie 71,5 m2),
 • dla 5 osób – 65 m2 (maksymalnie 84,5 m2),
 • dla 6 osób – 70 m2 (maksymalnie 91 m2).

Gdy w lokalu mieszka więcej osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga mieszkania w oddzielnym pokoju.

Za dochód uważa się wszelkie nasze przychody po odliczeniu:

 • kosztów ich uzyskania
 • składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • ubezpieczenie chorobowe

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
 • jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłków przedemerytalnych, emerytury pomostowej albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia wychowawczego,

Pobierz wniosek