Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

pokój nr 2
 • przyjęcia w poczet członów Spółdzielni
 • ustanianie członkostwa w Spółdzielni
 • zgłoszenie zgonu osób mających prawo do lokalu
 • przekształcenie praw do lokali spółdzielczych (lokatorskie, własnościowe)
 • zmiany związane z nabyciem lub zbyciem lokalu (sprzedaż, dzierżawa, spadek, podział majątku itp.)
 • przetargi na ustanawianie praw do lokali mieszkalnych
 • wystawienie zaświadczeń o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach
 • sprawy inwestycyjne

DZIAŁ WINDYKACJI

pokój nr 4
 • zadłużenia z tytułu opłaty za mieszkanie i z tytułu czynszu najmu
 • wezwania do zapłaty
 • naliczanie odsetek od niezapłaconych należności
 • rozłożenie zadłużenia na raty / przesunięcie terminu spłaty zadłużenia
 • potwierdzenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (możliwość pobrania wniosku o przyznanie zarówno w biurze jak i na stronie internetowej spółdzielni)
 • podanie stanu zaległości w opłatach za mieszkanie, grunt, lokal użytkowy, garaż, ogródek działkowy
 • wskazanie aktualnego etapu sprawy będącej w windykacji
 • potwierdzenie salda w opłatach, bieżącego wymiaru opłat oraz analiza wpłat
 • informacje w sprawie indywidualnego konta do wpłat
 • wydruk blankietów do wpłat oraz książeczek czynszowych
 • przeksięgowanie środków własnych pomiędzy rachunkami (czynsz-śmieci-kredyt-odsetki)
 • nadanie hasła dostępu do internetowego konta SOL (elektroniczna możliwość sprawdzenia salda opłat)
 • obsługa wspólnot mieszkaniowych

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

pokój nr 8, 9
 • naliczanie należności za lokale mieszkalne i użytkowe
 • informacje w sprawie zadłużenia z tytułu opłaty za mieszkanie i z tytułu czynszu najmu
 • rozliczanie wkładów mieszkaniowych i budowlanych
 • zmiany zaliczek na wodę
 • drukowanie książeczek
 • ubezpieczenie mieszkania
 • nadanie hasła dostępu do internetowego konta SOL (elektroniczna możliwość sprawdzenia salda opłat)
 • zmiany związanych z nabyciem lub zbyciem lokalu
 • wystawianie najemcom faktur z tytułu czynszu najmu i mediów
 • rozliczenia mediów
 • zmiana stanu osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych
 • ewidencja zasobów mieszkalnych i niemieszkalnych
 • obsługa wspólnot mieszkaniowych
 • informacje dotyczące spłaty kredytów KFM
 • informacje dotyczące stawek wywozu odpadów komunalnych

Administracja miasto oraz Osiedle Leśne

pokój nr 5
 • spraw remontowych
 • sporządzanie stosownych umów na wykonywanie robót remontowych
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową i zgodną z dokumentacją realizacją robót remontowych
 • sprawowanie przeglądów stanu technicznego zasobów
 • wynajmowanie lokali użytkowych (oferty, przetargi, umowy)
 • reklamy eksponowane na budynkach i terenach Spółdzielni, w tym zawierania umów dzierżawy z właścicielami plansz reklamowych
 • ewidencja ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym
 • eksploatacja lokali mieszkalnych i użytkowych
 • utrzymanie porządku i ładu na osiedlach
 • prace dozorców posesji
 • korzystanie z części wspólnych przez mieszkańców osiedli
 • zgłaszanie i usuwanie usterek
 • dezynfekcja i deratyzacja pomieszczeń na terenie osiedli

Kadry

pokój nr 6
 • statut i obowiązujące regulaminy w Spółdzielni
 • rejestracja Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • praca organów Spółdzielni
 • praca pracowników Spółdzielni
 • informacje dotyczące wewnętrznych aktów normatywnych oraz uchwał i protokołów Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Członków