Menu

Aktualności

Komunikat w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

KOMUNIKAT

w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z roku 2012, 2013 oraz z 2015 r.

Ustawodawca postanowił, że członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa i przysługuje wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią.

Członkostwo z mocy prawa wiąże się z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz uiszczenia wpisowego i udziałów.

 

Każdy kto posiada w spółdzielni:

 

- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

- ekspektatywę własności,

- roszczenie o ustanowienie prawa lokatorskiego,

- ułamkowy udział we współwłasności garażu,

z mocy obowiązującego prawa staje się z dniem wejścia w życie ustawy tj. z dniem 9.09.2017 r. członkiem spółdzielni.

 

Członkami spółdzielni stają się oboje małżonkowie, ale tylko jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie lub wspólnie się o nie ubiegają.

 

W przypadku nabywcy odrębnej własności, powstaje członkostwo fakultatywne, gdzie istnieje konieczność złożenia deklaracji członkowskiej jak również złożenie wypowiedzenia członkostwa.

 

Ustawa określa ustanie członkostwa w spółdzielni tj. w przypadku:

 

- wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

- zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

- zbycia odrębnej własności lub udziału w tym prawie,

- rozwiązania umowy o budowę lokalu.

 

Od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy nie mają w spółdzielniach zastosowania przepisy Prawa spółdzielczego dotyczące wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni oraz wykreślenia z rejestru członków.

Ustanie członkostwa następuje w wypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w danej spółdzielni.

 

Zmiany dotyczą także wygaśnięcia prawa do lokalu. Wygaśnięcie prawa do lokalu mieszkalnego następować będzie w trybie procesu sądowego.

 

W temacie Walnego Zgromadzenia Członków ustawa przewiduje iż może członek uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni.